KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STARPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sosnowcu ul. Szymanowskiego 93, 41-219 Sosnowiec, NIP: 644-351-97-67 REGON: 365446919.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych może Pani/Pan się z nami skontaktować pod adresem siedziby pisemnie lub pod adres e-mail: biuro@starpex-spk.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym również w celu nawiązania kontaktu z Panią/Panem w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b RODO.

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie
art. 6 ust 1 pkt. c RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, w tym szczególności poprzez windykację należności, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest prowadzenie statystyk poprzez pliki cookies, w tym w szczególności posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora jaki jest prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Działania te mają na celu promowanie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Działania te mają na celu promowanie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez nas jedynie na podstawie posiadanych zgód.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalność na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  1. pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, spedycyjną

  2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

  3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

  4. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

  1. dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

  2. dokumenty związane z rękojmią – dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływ rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

  3. dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

  4. dane przekazywane na forum eds – do czasu usunięcia konta z serwisu (cofniecie zgody).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy STARPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Należy mieć jednak na uwadze, iż partnerzy STARPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, podczas  użytkowania  serwisu  eds  mogą  przetwarzać  dane  w  postaci  plików  cookies  w  sposób automatyczny  np.  w  celu  stosowania  technologii  Google  Analytics  i  Google  AdWords.